Home / Information / Garantie / Houtkachels

houtkachels_garantie

Garantieregeling Houtkachels

10 jaar garantie op de houtkachels van Nordic Fire

Dankzij de hoogwaardige kwaliteit kunnen wij maar liefst 5 jaar garantie geven op de body van de Nordic Fire haard. Onze haarden zijn bovendien CE-gekeurd voor alle Euro-landen.

GARANTIEBEPALINGEN
Nordic Fire BV garandeert dat het toestel waarop het garantiebewijs betrekking heeft met de uiterste zorg en van deugdelijk materiaal is vervaardigd.

GARANTIEVOORWAARDEN

De garantietermijn bedraagt voor houtkachels bedraagt 5 jaar. De koopdatum moet blijken uit het ingevulde garantiebewijs en een kopie van de aankoopnota. Het garantiebewijs kunt u invullen en aan ons retourneren. Het is van belang dat deze volledig is ingevuld zodat duidelijk is dat de haard op juiste wijze is aangesloten.

Mocht zich binnen de garantietermijn een defect voordoen, aan de basis van de kachel zelf, die het gevolg is van een materiaal en/of fabricagefout, dan is Nordic Fire bv bereid het onderdeel waaraan de fout is geconstateerd gratis ter vervanging aan de installateur toe te zenden zonder vergoeding onzerzijds voor het demonteren en monteren. Eventuele vrachtkosten komen voor uw rekening.

Is de storing aan het toestel van dusdanige aard dat de installateur deze niet kan opheffen, dan is Nordic Fire bv uitsluitend op verzoek van de installateur, bereid hier voor zorg te dragen.

Wanneer door omstandigheden het complete toestel of onderdelen daarvan ter beoordeling en/of reparatie moet(en) worden opgezonden, dient dit na voorafgaand overleg te geschieden met bijvoeging van het ingevulde garantiebewijs + aankoopnota met koopdatum.

Bij service-verlening aan huis dient het ingevulde garantiebewijs + aankoopnota/kassabon met koopdatum te worden getoond. Buiten de garantietermijn worden bij service-verlening aan huis loon-, materiaal- en voorrijkosten berekend.

Het toestel dient geplaatst en aangesloten te worden door een erkend installateur. De installatie dient te geschieden volgens de landelijke voorschriften c.q. het bijgevoegde installatie- of inbouwvoorschrift. De installateur dient zich vooraf te overtuigen van de goede werking van het rookgasafvoerkanaal.

DEZE GARANTIE VERVALT INDIEN:

 

 • De haard niet door een aangewezen Nordic Fire dealer is geïnstalleerd.
 • De installatie afwijkt van hetgeen door Nordic Fire is voorgeschreven.
 • Aan bovenstaande voorwaarden niet, of slechts ten dele, is voldaan.
 • Aan het toestel wijzigingen zijn aangebracht zonder voorkennis aan ons.
 • Het toestel van eigenaar is veranderd.
 • De richtlijnen van de gebruiksaanwijzing niet zijn opgevolgd.
 • Het toestel verwaarloosd of ruw behandeld is.
 • Het garantiebewijs + originele koopbon niet getoond kan worden, of indien enig gegeven op garantiebewijs of aankoopbon is gewijzigd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

In afwijking van het gestelde onder punt 1 geldt voor onderstaande onderdelen een afwijkende garantietermijn:

 • Onderdelen van glas: geen garantie.
 • Afdichtingskoord: geen garantie.
 • Keramische stenen / vermiculite / gietijzeren binnenbekleding: 1 jaar garantie.
 • Stookroosters en mechanisch bewegende delen in houtkachels: 1 jaar garantie.
 • De normaal in keramische delen optredende haarscheurtjes of breuk vallen eveneens buiten de garantie, aangezien deze de goede werking van het toestel niet beïnvloeden.
 • Slijtage of verkleuring van de lak: geen garantie.

Voor de overige bepalingen verwijzen wij naar onze Algemene Verkoopvoorwaarden

Het is van belang dat we uw gegevens met aanschafdatum ontvangen voor de registratie van deze garantieregeling. Vandaar dat de volgende gegevens dient op te sturen:

– Kopie aankoopnota
– Ingevuld formulier welke op onze site kunt downloaden, of via uw dealer kunt verkrijgen.

U kunt deze gegevens opsturen naar:

Nordic Fire b.v.
Vinkwijkseweg 34
7038 EP ZEDDAM