Home / Information / Garantie / CV haarden

cvhaarden_garantie

Garantieregeling CV haarden

5 jaar garantie op de warmtewisselaar van Nordic Fire cv haarden

Dankzij de hoogwaardige kwaliteit kunnen wij maar liefst 5 jaar garantie geven op de warmtewisselaar van de Nordic Fire haard. Onze haarden zijn bovendien CE-gekeurd voor alle Euro-landen.

De koopdatum moet blijken uit het ingevulde garantiebewijs en een kopie van de aankoopnota. Het garantiebewijs kunt u invullen en aan ons retourneren. Het is van belang dat deze volledig is ingevuld zodat duidelijk is dat de haard op juiste wijze is aangesloten.

Mocht zich binnen de garantietermijn een defect voordoen, aan de basis van de kachel zelf, die het gevolg is van een materiaal en/of fabricagefout, dan is Nordic Fire bv bereid het onderdeel waaraan de fout is geconstateerd gratis ter vervanging aan de installateur toe te zenden zonder vergoeding onzerzijds voor het demonteren en monteren. Eventuele vrachtkosten komen voor uw rekening.

Is de storing aan het toestel van dusdanige aard dat de installateur deze niet kan opheffen, dan is Nordic Fire bv uitsluitend op verzoek van de installateur, bereid hier voor zorg te dragen.

Wanneer door omstandigheden het complete toestel of onderdelen daarvan ter beoordeling en/of reparatie moet(en) worden opgezonden, dient dit na voorafgaand overleg te geschieden met bijvoeging van het ingevulde garantiebewijs + aankoopnota met koopdatum. Bij service-verlening aan huis dient het ingevulde garantiebewijs + aankoopnota/kassabon met koopdatum te worden getoond. Buiten de garantietermijn worden bij service-verlening aan huis loon-, materiaal- en voorrijkosten berekend.

Het toestel dient geplaatst en aangesloten te worden door een erkend installateur. De installatie dient te geschieden volgens de landelijke voorschriften c.q. het bijgevoegde installatie- of inbouwvoorschrift. De installateur dient zich vooraf te overtuigen van de goede werking van het rookgasafvoerkanaal.

Helaas moeten we ook enkele uitsluitingen maken. Aangezien sommige situaties kunnen leiden tot schade aan de pelletkachel, welke juist voorkomen hadden kunnen worden. Vandaar dat we hierop wijzen.

DEZE GARANTIE VERVALT INDIEN:

 • De haard niet door een aangewezen Nordic Fire dealer is geïnstalleerd.
 • De installatie afwijkt van hetgeen door Nordic Fire is voorgeschreven. Door een verkeerde installatie kan er schade aan de kachel ontstaan. Ook kan daardoor het systeem niet voldoende warm worden doordat de haard zijn warmte niet voldoende kan afstaan. Daarom is een juiste installatie van groot belang.
 • De haard wordt gebruikt zonder dat de haard is aangesloten op het CV systeem aan bovenstaande voorwaarden niet, of slechts ten dele, is voldaan.
 • Aan het toestel wijzigingen zijn aangebracht zonder voorkennis aan ons.
 • Het toestel van eigenaar is veranderd.
 • De richtlijnen van de gebruiksaanwijzing niet zijn opgevolgd.
 • Het toestel verwaarloosd of ruw behandeld is.
 • Het garantiebewijs + originele koopbon niet getoond kan worden, of indien enig gegeven op garantiebewijs of aankoopbon is gewijzigd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

In afwijking van het gestelde onder punt 1 geldt voor onderstaande onderdelen een afwijkende garantietermijn:

 • Koelspiraal: deze dient tenminste 1x per jaar gecontroleerd te worden op eventuele lekkage’s van de temperatuurbeveiliging. Lekkage van water kan namelijk leiden tot het doorroesten van het koelspiraal.
 • Onderdelen van glas: geen garantie.
 • Afdichtingskoord: geen garantie.
 • Keramische stenen / vermiculite / gietijzeren binnenbekleding: 1 jaar garantie.
 • Stookroosters en mechanisch bewegende delen in houtkachels: 1 jaar garantie.
 • De normaal in keramische delen optredende haarscheurtjes of breuk vallen eveneens buiten de garantie, aangezien deze de goede werking van het toestel niet beïnvloeden.
 • Appendages die door Nordic Fire worden bijgeleverd: 1 jaar, met uitzondering van de temperatuur beveiliging en overdrukbeveiliging. Deze laatste onderdelen kunnen stuk gaan nadat de haard oververhit raakt.
 • Slijtage of verkleuring van de lak: geen garantie.

Voor de overige bepalingen verwijzen wij naar onze Algemene Verkoopvoorwaarden

Het is van belang dat we uw gegevens met aanschafdatum ontvangen voor de registratie van deze garantieregeling. Vandaar dat de volgende gegevens dient op te sturen:

– Kopie aankoopnota
– Ingevuld formulier welke op onze site kunt downloaden, of via uw dealer kunt verkrijgen.

U kunt deze gegevens opsturen naar:

Nordic Fire b.v.
Vinkwijkseweg 34
7038 EP ZEDDAM